Ưu đãi 1: Từ nay đến 30/1/2018, học viên đăng ký môn học bất kỳ sẽ được giảm 5% học phí

Ưu đãi 2: học viên đăng ký 2 suất sẽ được giảm 5% học phí

học viên đăng ký 3 suất sẽ được giảm 10% học phí

* 2 suất có thể là nhóm 2 học viên đăng ký, hoặc 1 học viên đăng ký học 2 môn

* 3 suất có thể là nhóm 3 học viên đăng ký; hoặc 1 học viên đăng ký học 3 môn; hoặc 1 học viên đăng ký học 2 môn + 1 học viên đăng ký học 1 môn